0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP na centrum edukacyjno - kulturalne w Goszczanowie

Numer: PPID.7013.1.2013


Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Projektowana rozbudowa obejmuje frontową część budynku istniejącej strażnicy OSP i polega na : 1) rozbiórce fragmentu istniejącego dachu i nadbudowie piętra nad istniejącą salą widowiskową, 2) zlokalizowanie na piętrze pracowni edukacyjnych z zapleczami oraz części biurowej i węzła sanitarnego, 3) przebudowie istniejącej strefy wejściowej na salę widowiskową oraz przebudowa istniejącego dojścia do budynku, 4) dobudowa holu wejściowego z węzłem sanitarnym, 5) rozbiórce frontowych schodów wejściowych i obniżeniu poziomu projektowanego wejścia. 6) dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windą dla niepełnosprawnych. 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 1) przewidziana do przebudowy strażnica OSP, 2) dwukondygnacyjny budynek Gimnazjum (obok strażnicy), Przedmiotowe działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Kaliska poprzez istniejący zjazd oraz istniejące przyłącza do sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej). Obok budynku znajduje się teren utwardzony prowadzący od zjazdu z drogi publicznej do garaży OSP i zaplecza kuchennego strażnicy. Odprowadzanie ścieków deszczowych powierzchniowe na teren biologicznie czynny na działce inwestora. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowana rozbudowa budynku wywoła następujące zmiany w zagospodarowaniu: - rozbiórka istniejących schodów wejściowych i obniżenie poziomu wejścia, - budowa nowych schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, - zmniejszenie odległości budynku od drogi publicznej do 9,30m, - budowa 3 miejsc postojowych: 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku i 2 m.p. przy wjeździe na działkę. - projektowane tereny utwardzone: przed głównym wejściem (ok 150m2), Zaopatrzenie w energie elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejące przyłącza. Projektuje się nowe przyłącze wodociągowe 63 PE do zasilania hydrantów oraz części dobudowywanej. Odprowadzanie ścieków deszczowych na dotychczasowych zasadach. Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej  z istniejącej kotłowni w piwnicy budynku. UWAGA! 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe niezbędne do użytkowania obiektu zgodne z przepisami pożarowymi (np. instrukcje p. poż. gaśnice, znaki ewakuacyjne ) 2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowania obiektów sąsiadujących ( gimnazjum, garaże OSP) 3. Do ofert należy załączyć uproszczony kosztorys. Prace budowlano  montażowe prowadzone będą pod nadzorem Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją będą udostępnione wykonawcom od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Goszczanowie I piętro pok. Nr 9 w godz. 8.00  13.00.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 18.02.2013 godz. 14:03
 
SIWZ
Dodany: 18.02.2013 godz. 14:03
 
Dokumentacja budowlana
Dodany: 18.02.2013 godz. 14:03
 
Konstrukcje
Dodany: 18.02.2013 godz. 14:06
 
Istalacje elektryczne
Dodany: 18.02.2013 godz. 14:13
 
Instalacje sanitarne
Dodany: 18.02.2013 godz. 14:13
 
Wyjaśnienia do SIWZ
Dodany: 28.02.2013 godz. 14:07
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
Dodany: 26.03.2013 godz. 14:33
 Ostateczny termin składania ofert:
  5 2013Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2013 godz. 13:50
Liczba odsłon:
  1932 od 18 2013 godz. 13:50  (średnio 1.57 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54