0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Goszczanowie  etap II

Numer: ZP-7/2009


Goszczanów: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Goszczanowie - etap II Numer ogłoszenia: 107983 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Goszczanów , ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów, woj. łódzkie, tel. 043 8297051, faks 043 8298245. " Adres strony internetowej zamawiającego: www.goszczanow.bip.cc I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Goszczanowie - etap II. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Goszczanowie Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie między innymi: - kanalizacji sanitarnej PCV 200 mm, długości 3100m - przykanalików PCV 160 mm, długości 1766m - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ. Prace budowlano - montażowe prowadzone będą pod nadzorem Inspektora Nadzoru powołanego przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją będą udostępnione wykonawcom od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Goszczanowie I piętro pok. Nr. 9 w godz. 10.00 - 14.00. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 2. Oferty częściowe i wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 20.000 zł III.2) WARUNKI UDZIAŁU " Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiących przedmiot zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy). 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 Ustawy). 5. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę o podobnym zakresie, charakterze i wartości robót minimum 1.500.000,00 złotych 6. wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane branży sanitarnej, 7. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: Polisa ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - należy dokument przedstawić przed podpisaniem umowy 8. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w ust. 1 pkt. 2-5 niniejszego rozdziału. 9. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy do oferty nie załączyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie - chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.. " Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Wypełnioną i podpisaną ofertę wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone zgodnie z wzorem załącznik 2 do SIWZ podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. Działające wspólnie osoby fizyczne lub prawne powinny złożyć indywidualne oświadczenia. 3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem składania ofert. 2) Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał nr 3 SIWZ 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 i 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dla wszystkich urzędujących członków władz wykonawcy; zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem składania ofert. 4) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone Wykaz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia: narzędzi, sprawnego sprzętu i wyposażenia technicznego gwarantującego terminowe i jakościowe wykonanie zamówienia, jakimi dysponuje wykonawca - zał. nr 5 SIWZ 5) Oświadczenie, że wykonawca wykona zamówienie samodzielnie - zał. nr 6 SIWZ. 6) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji za wykonane obiekty ( wymagana jest co najmniej jedna robota o podobnym zakresie i charakterze oraz wartości min. 150.000,00 PLN)- zał. nr 7 SIWZ 7) Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 5. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 6. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 7. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w dziale VI składają 1) wystawione w kraju w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty potwierdzające że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 - 8 Prawa zamówień publicznych. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a i b oraz 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. Dokument wymieniony w pkt. 1 c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goszczanow.bip.cc. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Goszczanów ul. Kaliska 19 98-215 Goszczanów. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Goszczanów ul. Kaliska 19 98-215 Goszczanów sekretariat. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2007 - 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dodany: 08.07.2009 godz. 15:52
 
Załączniki do SIWZ
Dodany: 08.07.2009 godz. 15:56
 
Mapy część 1
Dodany: 09.07.2009 godz. 12:12
 
Mapy część 2
Dodany: 09.07.2009 godz. 12:35
 
Wyjaśnienia do SIWZ
Dodany: 17.07.2009 godz. 17:23
 
Wyjaśnienie do SIWZ cd.
Dodany: 23.07.2009 godz. 19:44
 
Wybór oferty
Dodany: 10.08.2009 godz. 14:57
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 2009Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2009 godz. 15:52
Liczba odsłon:
  1381 od 8 2009 godz. 15:52  (średnio 1.33 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54